Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
ANNONSE

500-kronersgrense - momsrisiko ved utflagging?

Ole Martin N. Evensmo
olemartin@netthandel.no

Flere norske selskaper vurderer å flytte virksomheten ut av landet om tollfrigrensen økes. De kan risikere å bli slått konkurs av en ivrig skatteetat, skriver eksperter på merverdiavgift.

ANNONSE

I forbindelse med forslaget om økning av merverdiavgift- og tollfrigrensen fra kr 200 til kr 500 har det vært mye snakk om at enkelte norske nettbutikker ønsker å flytte hele eller deler av virksomheten sin ut av Norge. Det har også dukket opp en del spørsmål om hvordan avgiftsregelverket skal tolkes for selskaper som selger varer fra utlandet i dag.

Det enkle utgangspunktet er at alle butikker som selger varer innenlands i Norge må beregne norsk merverdiavgift (mva) på alle varer. Butikker som selger varer fra utlandet til Norge trenger ikke beregne norsk mva i det hele tatt. Ved varer solgt fra utlandet er det den som importerer varen som skal betale mva og eventuelt toll. Dette innebærer i praksis at posten eller et annet spedisjonsfirma på vegne av kunden i Norge legger ut for merverdiavgiften og krever denne tilbake av kunden i Norge. Disse selskapene vil i tillegg til å oppkreve den aktuelle merverdiavgiften fra kunden kreve et gebyr for å gjøre jobben. For forsendelser med en verdi på under kr 200 slipper man etter dagens regelverk å gjøre denne fortollingen. Det er denne grensen som er foreslått økt til kr 500 (inklusiv frakt) i statsbudsjettet.

Dersom den økte mva- og tollfrigrensen blir innført har flere norske nettbutikker uttalt at de vil flytte hele eller deler av salget sitt til utlandet. Dette for å kunne sende varer til under kr 500 til norske kunder, uten at det må betales merverdiavgift. Dersom disse selskapene flytter alt salg ut av Norge, vil kunden måtte betale merverdiavgift på forsendelser med en verdi over kr 500, inkludert frakt. Da tilkommer gebyr i tillegg. Av den grunn er det nok mange nettbutikker som i tilfelle vil ønske å selge varer for over kr 500 fra Norge, og varer til under kr 500 fra utlandet. I hvilken grad dette går an er et interessant spørsmål som ikke har vært særlig fremme i mediebildet i debatten om 500-kronersgrensen.

Vi kan med en gang fastslå at det ikke finnes noe fasitsvar på dette. Det foreligger allerede saker som omhandler selskaper som har flyttet sin virksomhet ut av Norge for å kunne selge varer for under kr 200 uten mva. Enkelte av disse selskapene har i ettertid fått bokettersyn fra skattekontoret, og har måttet innberette og betale mva også for salgene fra utlandet. Det foreligger en dom fra Oslo tingrett av 21. mars 2014 hvor selskapet saken omhandler ikke har vunnet frem med et søksmål mot staten om nettopp dette.

Det aktuelle selskapet solgte varer over internett, der mange av produktene hadde en verdi på under kr 200. Selskapet holdt til i Sverige og sendte alle varene fra Sverige til Norge. Selskapet var imidlertid mva-registrert i Norge, slik at varer med verdi på over kr 200 ble sendt i samlesendinger til Norge og fortollet og mva-beregnet, mens varer for under kr 200 ble solgt på eksportvilkår. For varene under kr 200 ble det derfor ikke beregnet norsk mva da den enkelte kunde stod som importør av forsendelsen.

Etter en helhetsvurdering av selskapets tilknytning til Norge, kom Oslo tingrett til at alt av selskapets omsetning måtte anses som innenlandsk norsk omsetning. Det ble i dommen vist til andre klagesaker og bindene forhåndsuttalelser fra skattekontoret om tilsvarende problemstilling. Selskapet måtte dermed selv betale mva på alle forsendelser på mindre enn kr 200 som var solgt til Norge. Det fremgår av dommen at denne regningen, på over 16 millioner kroner, gjorde at selskapet ble tatt under konkursbehandling.

Domstolen bygger altså sitt resultat på at selskapet etter en helhetsvurdering måtte anses å drive innenlandsk omsetning i Norge. I det følgende gjengis kort de momentene domstolen vektla i saken.

  • Selskapet var mva-registrert i Norge for salg over kr 200
  • Selskapet markedsførte seg mot norske kunder og hjemmesiden var på norsk
  • Alle priser var oppgitt i norske kroner
  • Varene ble levert direkte til kjøper i Norge (vi antar via posten eller annet spedisjonsfirma)
  • Varene kunne betales ved overføring av penger til norsk bankkontonummer
  • Selskapet delte opp forsendelser til norske kjøpere for å komme under grensen på kr 200
  • Selskapet reklamerte for produktene i norske reklamekanaler som kelkoo.no
  • Det ble henvist til norsk angrefristlov i kjøpsvilkårene
  • Det ble oppgitt norsk telefonnummer for support

Vi antar at et eller flere av disse momentene vil være oppfylt for mange selskaper som vurderer utflytting av hele eller deler av sin nettsalgsvirksomhet. Dommen gir ikke føringer for hvor mange av disse momentene som eventuelt må være til stede og hvordan de vektlegges for at salget vil bli ansett som innenlandsk norsk omsetning. Man kan imidlertid konkludere med at det uansett vil foreligge usikkerhet om hvorvidt skattekontoret vil akseptere utflytting av virksomheten i forhold til mva-reglene.

Et ytterligere moment som kan være av betydning for norske virksomheter som nå vurderer å flagge ut virksomheten, er at virksomheten opprinnelig har vært drevet fra Norge. Virksomheten flyttes så til utlandet for å tilpasse seg mva-regelverket. Dommen fra Oslo tingrett omhandlet et selskap som opprinnelig var etablert og drevet fra Sverige. Det at virksomheten opprinnelig har blitt drevet fra Norge, kan derfor utgjøre enda en usikkerhetsfaktor for de som vurderer å flytte salget ut av landet.

På grunn av den usikkerhet som foreligger, bør det for aktører som vurderer utflytting gjøres en grundig gjennomgang i forkant av utflyttingen.  Dette for å unngå at selskapet ender opp med en etterberegning av mva, som kan komme opp i betydelige beløp. Dommen fra Oslo tingrett er anket og vil bli behandlet av Lagmannsretten i mars 2015. Endelig ord i saken er derfor ikke sagt.

Uansett er vi av den oppfatning at det vil være svært uheldig å øke mva- og tollfrigrensen til kr 500 og dermed oppfordre aktørene i bransjen til å gjøre en tilpasning med usikkert utfall. I verste fall ender vi med nettbutikker som flytter deler av virksomheten ut av landet for å tilpasse seg Regjeringens rammebetingelser som deretter blir slått konkurs av en ivrig skatteetat. Vi mener derfor det er viktig at det blir klare retningslinjer for når mva- og tollfrigrensen kan anvendes, før man tenker på å øke den.

Del artikkel: