Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
ANNONSE

MOSS – Hva betyr dette for norske selskaper?

Ole Martin N. Evensmo

Fra nyttår trådte siste del EUs merverdiavgiftsreform i kraft. Regelverket påvirker norske næringsdrivende som omsetter digitale tjenester til kunder i EU, skriver Maj Hines Grape som er ekspert på skatt og merverdiavgift i NHO.

ANNONSE

Regelverket har betydning for norske næringsdrivende som nå må rapportere sin omsetning av digitale tjenester til private kunder i EU gjennom portalen MOSS. Fra 1. januar 2015 er stedet for avgiftsberegning av elektroniske tjenester, kringkastingstjenester og telekommunikasjonstjenester i EU endret fra det landet hvor leverandøren er etablert, til landet hvor privatkunden er hjemmehørende.

EUs VAT-regelverk er ikke omfattet av EØS-avtalen, og for leveranser fra land utenfor EU til forbrukere i EU, har det helt fra 2003 vært plikt til registrering i EU. For disse leverandørene har de nye reglene derfor begrenset betydning, ut over at omsetningen i EU nå skal registreres i en portal - Mini One Stop Shop (MOSS) - og at avgiftsberegningen skal skje iht. mva-satsen i det land der kunden er etablert. De nye reglene om endret leveringssted er av større betydning innad i EU, der endringen innebærer et nytt prinsipp for stedet for avgiftsplikt. Dette gjelder blant annet norske bedrifter som er etablert i EU via egen juridisk enhet (selskap) i EU eller ved filial

Reglene innebærer at norske næringsdrivende med omsetning i EU må beregne merverdiavgift (VAT) i det landet hvor den private kjøperen befinner seg, dvs. i utgangspunktet registrere seg og innrapportere til myndighetene i hvert enkelt land hvor de har omsetning. For å få dette til har EU-landene innført en forenklingsordning - en "One Stop Shop", som innebærer at de næringsdrivende kan registrere all omsetning i EU samlet gjennom en portal. I første omgang er dette etablert som en "Mini One Stop Shop" – MOSS som er begrenset til elektroniske tjenester, kringkastingstjenester og telekommunikasjonstjenester. På sikt er tanken at portalen skal utvides til annen type omsetning.

Myndighetene i det landet hvor leverandøren er MOSS registrert skal allokere både rapporteringsopplysninger og betalinger til de aktuelle EU-medlemslandene.

Det er etablert en MOSS-registreringsordning for EU-etablerte virksomheter og en ordning for ikke EU-registrerte og/eller etablerte. For leverandører med etablering eller fast driftssted i EU som følger EU-ordningen for EU-etablerte virksomheter, vil MOSS registrering måtte skje i det EU-landet hvor faktisk etablering foreligger. Om det kun foreligger ulike faste driftssteder (ulike filialer i EU av f.eks. ett norsk selskap), vil leverandøren kunne velge sted for MOSS-registrering.

MOSS-rapportering vil kun omfatte leveranser over landegrensene og ikke innenlandske leveranser, som fortsatt vil måtte rapporteres via ordinær MVA rapportering i landet hvor leverandøren står registrert for MVA i EU.

Bakgrunnen for de nye reglene er ønsket om å skape like konkurranseforhold mellom innenlands omsetning og import. Tidligere var selgers etableringssted avgjørende for hvilken MVA-sats som skulle benyttes ved omsetning i EU. Det førte til at land med lav avgiftssats tiltrakk seg svært mange etableringer, samtidig som avgiftsberegningen korresponderte dårlig med avgiftsnivået på stedet for faktisk forbruk.  Denne fordelen er falt bort når fakturering av private kunder nå skal skje i henhold til MVA-satsen i det land hvor kunden er hjemmehørende.

Kritikere av den nye ordningen påpeker at det i praksis blir umulig å kontrollere at omsetningen rapporteres og riktig VAT beregnes. Europakommisjonens svar på dette har vært at de forutsetter at seriøse bedrifter ønsker å opptre lovlig. Endringen av leveringssted til stedet hvor kunden er hjemmehørende, stiller store krav til virksomhetenes rapporteringsverktøy. Dette vil kunne være en utfordring for små og mellomstore bedrifter med enkle regnskapsrutiner og -system. Leverandøren må nå kjenne til og registrere hvor kunden er hjemmehørende. Siden det ikke har foreligget noe krav til dette tidligere, og kjøp av de aktuelle tjenestene ofte skjer i form av registrering i forenklede

skjemaer på web, i applikasjoner mm. , stilles det nå i mye større krav til å ha kjennskap til både eksisterende og fremtidig kundemasse. Det er således viktig å påse at ERP-systemene innehar den nødvendige funksjonalitet til å inkludere slike tilleggsopplysninger.

Oppsummert:

 • Rapportering av elektroniske tjenester, kringkastingstjenester eller telekommunikasjonstjenester til private kunder må skje via MOSS-registreringen i alle EU-land hvor leverandøren ikke er allerede etablert eller har et fast driftssted.
 • Reglene gjelder kun elektroniske tjenester og ikke f.eks. leveranser med samme innhold, men levert via et fysisk medium (bøker, tidsskrifter, programvare m.fl.)
 • Det foreligger ikke rett til å føre fradrag for inngående merverdiavgift i MOSS-ordningen. Pådratt MVA i EU må i disse tilfellene fortsatt søkes refundert gjennom ordningen for ikke-etablerte virksomheter i 13. direktiv, dvs søknad om refusjon til det enkelte medlemsland hvor MVA-kostnaden er pådratt.
 • Reglene for fakturainnhold og MVA-regelverket som sådan, inkludert rett til å føre bokettersyn, vil være landet hvor kunden er hjemmehørende. Med andre ord vil leverandørene måtte overholde MVA-reglene i alle land hvor de leverer tjenester.

Endringene har også betydning for tilfeller der elektronisk innhold formidles via en agent eller markedsplass. Agenten/markedsplassen vil nå som utgangspunkt anses for å være forpliktet til å beregne MVA, uavhengig av hvem som er den underliggende juridiske leverandøren av tjenesten overfor sluttkunden. Dette er basert på et prinsipp om at agenten/markedsplassen er ansett for å ta del i leveransen til den private sluttkunden.

Siden 1. juli 2011 har utenlandske leverandører av elektroniske tjenester til privatmarkedet hatt en tilsvarende plikt til å registrere seg i Norge og å beregne 25 % norsk merverdiavgift på denne omsetningen. For dette er det etablert en forenklet registreringsordning  - "VOES" – med mange av de samme egenskapene som MOSS.

De nye reglene har betydning for leverandører av:

 • Telekommunikasjonstjenester
 • Radio- og tv-tjenester
 • Programvare
 • Data- og elektroniske spill over internett
 • Tidsskrifter og publikasjoner levert over internett
 • Musikk, video og streamingtjenester
 • E-læringstjenester
 • Sky-tjenester
 • Andre tilbydere av elektroniske tjenester
 • Formidlere/markedsplasser for distribusjon og formidling av elektroniske tjenester

Del artikkel: