Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.

Brukervilkår

Generelle vilkår for Ehandelse AB nufs abonnementstjeneste

 1. INNLEDNING

Disse vilkårene regulerer Abonnentens abonnement på Netthandel og gjelder når partene henviser til dem eller på annen måte avtaler at de skal gjelde. Vilkårene oppdateres kontinuerlig i samsvar med punkt 16 nedenfor. 

 1. DEFINISJONER

Nedenfor følger forklaringer til noen av de begrepene som benyttes i Vilkårene.  

”Vilkårene” = Disse generelle vilkårene

”Abonnenten” = Den fysiske eller juridiske personen, med rett til å inngå avtaler, som abonnerer på Netthandel

”Brukerkonto” = En konto som Abonnenten må ha for å kunne abonnere på Netthandel og som opprettes gjennom Hjemmesiden 

”Hjemmesiden” = netthandel.no

”Netthandel” = Nettstedet vi tilbyr gjennom Hjemmesiden

”Vi” = Ehandelse AB NUF

 1. ABONNEMENT OG AVTALEPERIODE

3.1 For å få tilgang til visst materiale på Netthandel, kreves det at leseren abonnerer på Netthandel Pluss. Et abonnement kan enten løpe månedlig eller årlig, og fornyes automatisk ved utgangen av hver måned eller hvert år dersom ikke abonnementet avsluttes i samsvar med bestemmelsene i punkt 9 nedenfor. Hvis abonnementet løper månedsvis, fornyes det måned for måned. Hvis abonnementet derimot løper årlig, forlenges det med ett år av gangen. Abonnenten kan abonnere på Netthandel i i minimum én måned (og dette forutsetter altså at Abonnentens abonnement løper månedlig). 

3.2 For at Abonnenten skal kunne få full tilgang til materialet som er tilgjengelig på Netthandel, kreves det, i tillegg til et abonnement, at Abonnenten har tilgang til nødvendig utstyr (datamaskin, smarttelefon, nettbrett eller lignende) og systemer (slik som operativsystemene Windows eller Mac OS, og fungerende nettlesere som Safari, Chrome eller Firefox) samt at Abonnenten har en fungerende internettforbindelse. 

 1. BRUKERKONTO

4.1  For å starte et abonnement må leseren skape en Brukerkonto hos Netthandel og deretter oppgi den nødvendige informasjonen som blir etterspurt. Denne informasjonen skal være oppdatert, korrekt og fullstendig. Abonnenten er ansvarlig for å holde sin informasjon oppdatert. 

4.2  Brukerkontoen kan kun brukes av Abonnenten personlig. Om Abonnenten er bedriftsmedlem så finnes muligheten til å kjøpe flere Brukerkonto. Disse kontoene får også kun brukes av de personene som har registrert seg. Bedriftsmedlemmer får kun invitere brukere fra samme selskap. Individuelle kontoer kan begrenses til én enhet. 

 1. BETALING

5.1  Abonnenten skal betale for abonnementet i samsvar med priser som tilbys på Hjemmesiden for abonnementstjenesten.

5.2  Betaling for månedlige abonnement skal skje månedlig i forkant, mens betaling for årlige abonnement skal skje årlig i forkant. Betaling kan gjennomføres via faktura og kort. Vi har rett til å pålegge fakturagebyr og rett til å kreve kompensasjon for eventuelle purregebyr, inkassokostnader og lignende. Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrenter i henhold til loven. 

 1. INGEN ÅNGERRÄTT

Prenumeranten är införstådd med och samtycker till att ingen ångerrätt gäller vid tecknande av prenumeration på Netthandel. Prenumeranten har alltså inte rätt att ångra sitt köp.

 1. BEGRENSET TILGANG, ENDRINGER OG OPPDATERINGER

7.1  Vi har til hensikt å holde Netthandel tilgjengelig 24 timer i døgnet, syv dager i uken. Vi kan imidlertid ikke garantere at Netthandel er feilfritt og/eller uten avbrudd. Ved feil/avbrudd, vil vi gjøre vårt beste for å rette opp situasjonen umiddelbart, med minst mulig ulempe for Abonnenten.

7.2  Vi forbeholder oss retten til å når som helst endre, avbryte, oppdatere og/eller avslutte funksjoner på Netthandel, inkludert – men ikke begrenset til – funksjonalitet, egenskaper, innhold og visuelt uttrykk, uavhengig av om varsling om dette gis til Abonnenten eller ikke. Vi har også rett til å utføre vedlikeholdsarbeid på Netthandel. Eventuelt nytt innhold som lanseres på Netthandel omfattes av Vilkårene. Eventuelt vedlikeholdsarbeid skal utføres raskt og på en måte som minimalt forstyrrer Abonnenten. Vår eventuelle utførelse av de nevnte rettighetene gir ikke Abonnenten rett til å kreve erstatning fra oss. 

 1. BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Abonnentens personopplysninger behandles i samsvar med Ehandelse AB NUFs ved hver tid gjeldende personvernpolicy, som finnes her, samt gjeldende lovgivning. Har du spørsmål angående dine rettigheter i henhold til den nye personvernloven (også kjent som GDPR), kan du kontakte medlem@netthandel.no. Dine opplysninger vil bli lagret i vårt medlemsregister og vårt nyhetsbrevsystem, slik at vi har kontroll over hvilke personer/bedrifter som er medlemmer av Netthandel Pluss, samt for å kunne informere og markedsføre relevante tilbud og tjenester til våre medlemmer. 

 1. OPPSIGELSE AV ABONNEMENT/BRUKERKONTO

9.1  Abonnenten har rett til å si opp sitt abonnement hos Netthandel og stenge sin Brukerkonto når som helst. Etter oppsigelsen fortsetter abonnementet alltid frem til gjeldende avtaleperiode er utløpt. Om en ny avtaleperiode innledes uten at Abonnenten har sagt opp sitt abonnement, fortsetter abonnementet med fornyelse. Ved avtaleperiode på 12 måneder kreves en oppsigelse senest tre (3) måneder innen fornyelse, ellers fornyes abonnementet med 12 nye måneder. Oppsigelse av abonnement og, om Abonnenten ønsker det, Brukerkonto, skjer på Hjemmesiden ved at Abonnenten følger de angitte instruksjonene for å avslutte sitt medlemskap/abonnement, eller ved at Abonnenten kontakter vår kundeservice og på en tydelig måte formidler saken til: medlem@netthandel.no.

9.2  Vilkårene opphører når Abonnenten avslutter sitt abonnement/stenger sin Brukerkonto, med mindre annet fremgår av Vilkårene (se til eksempel dette punktet 9.2, samt punkt 10, 11 og 17). Vår rett til betaling for den perioden abonnementet har løpt, opphører ikke selv om Abonnenten avslutter abonnementet/sin Brukerkonto. Ingen tilbakebetaling av innbetalt beløp vil skje som følge av avsluttet abonnement. 

9.3  I det tilfellet vi oppdager at Abonnenten ved bruk av Netthandel har handlet i strid med gjeldende lovgivning, Vilkårene eller på en måte som kan medføre skade for oss eller tredjepart, har vi rett til å stenge ned Abonnentens Brukerkonto. Vi avgjør ensidig om dette skal skje. Ingen tilbakebetaling av innbetalt abonnementsavgift vil skje i et slikt tilfelle. Abonnenten er forpliktet til å erstatte oss for eventuelle kostnader som oppstår som følge av deres handlinger i samsvar med dette punktet 9.3.

 1. IMMATERIELLE RETTIGHETER 

Vi eier alle rettigheter, inkludert immaterielle rettigheter til Netthandel, inkludert men ikke begrenset til prosesser, metoder, innhold, programvare og design. Abonnenten får ingen immaterielle rettigheter til Netthandel, inkludert alt materiale tilgjengelig på Netthandel gjennom abonnementstjenesten. Abonnenten kan bare bruke innholdet på Netthandel til personlig bruk og kan derfor ikke kopiere eller spre innhold til andre eller allmennheten ved bruk av internett eller på annen måte.

 1. BEGRENSNINGER AV ANSVAR, MM. 

11.1 Netthandel leveres som den er, og vi gir ingen garantier, verken uttrykte eller underforståtte, med unntak av det som uttrykkelig fremgår av vilkårene. For å unngå tvil, er vi ikke ansvarlige for utstyret, systemene og internettforbindelsen som er nevnt i punkt 3.2 ovenfor.

11.2 Abonnenten aksepterer at vi ikke kan holdes ansvarlige eller erstatningspliktige hvis Abonnenten lider av direkte eller indirekte skade eller tap som oppstår ved, eller i forbindelse med, bruk av Netthandel, med mindre skaden er forårsaket av vår grove uaktsomhet, og vi samtidig kan pålegges ansvar for den aktuelle skaden i samsvar med vilkårene.

11.3 På Netthandel kan det fra tid til annen være lenker til nettsider som tilhører andre enn oss. Slike nettsider er utenfor vår kontroll, og vi er derfor ikke ansvarlige for innholdet på slike sider eller for eventuell skade som oppstår i forbindelse med at Abonnenten bruker informasjon/tjenester som finnes på slike tredjepartsnettsider.

 1. FORCE MAJEURE 

12.1 Vi er alltid fri fra ansvar for brudd på Vilkårene som skyldes hendelser utenfor vår kontroll, slik som vannskade, lynnedslag, brann, strømbrudd, streik, krig, mobilisering eller militær innkalling av større omfang, ny eller endret lovgivning, rekvirering, beslag, myndighetsinngrep, myndighetsregulering, konflikt på arbeidsmarkedet og lignende forhold. 

12.2 Hvis det foreligger en hindring for oppfyllelse av forpliktelse i henhold til Vilkårene som nevnt i punkt 12.1 ovenfor, skal vi iverksette tiltak så snart hindringen har opphørt.

 1. REKLAMASJON OG KLAGER 

Selv om vi selvfølgelig håper at Abonnenten er tilfreds med Netthandel, kan synspunkter og/eller klager fremsettes ved å ta kontakt med den oppgitte kontaktinformasjonen nedenfor i punkt 14. For at vi skal kunne iverksette passende tiltak som følge av synspunkter og/eller klager, bør disse formidles så snart som mulig.

 1. SUPPORT, KOMMUNIKASJON OG KONTAKTOPPLYSNINGER

Abonnenten har alltid mulighet til å henvende seg til oss via følgende kontaktopplysninger:

Ehandelse AB NUF

Postadresse: Redaregatan 48, 252 36 Helsingborg

E-post: medlem@netthandel.no

 1. ENDRING AV VILKÅRENE

15.1 Vi har rett til å endre eller legge til i Vilkårene når som helst, og vi bestemmer når slike endringer og/eller tillegg skal tre i kraft. Hvis vi benytter oss av denne retten, vil vi informere Abonnenten om dette så snart som mulig og før endringen trer i kraft.

15.2 Abonnenten har alltid rett til å avslutte sitt abonnement/sin Brukerkonto dersom vedkommende ikke samtykker til slike endringer i Vilkårene som nevnt i punkt 15.1. Fremgangsmåten for dette er beskrevet i punkt 9 ovenfor. Hvis Abonnenten fortsetter å bruke Netthandel etter at endringer eller tillegg har trådt i kraft, anses Abonnenten bundet av de nye eller endrede vilkårene.

 1. UGYLDIGHET AV BESTEMMELSER 

Dersom en bestemmelse i Vilkårene anses ugyldig eller umulig å håndheve, skal denne bestemmelsen på ingen måte påvirke, ugyldiggjøre eller gjøre det umulig å håndheve de øvrige bestemmelsene i Vilkårene. Anvendelsen av en slik bestemmelse skal gjennomføres i størst mulig grad tillatt etter loven.

 1. GJELDENDE LOV OG TVIST 

17.1  Svensk rett skal gjelde for Vilkårene.

17.2 Vårt håp er selvfølgelig at forholdet mellom oss og Abonnenten skal fungere godt, og at vi ikke skal havne i konflikt. Hvis uenigheter eller konflikter likevel skulle oppstå, har vi til hensikt at disse først og fremst skal løses gjennom en avtale mellom oss og Abonnenten. Hvis en slik avtale ikke er mulig, og Abonnenten er en fysisk person, kan tvisten løses av Allmänna Reklamationsnämnden.