Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
ANNONSE

Ny tiltakspakke for næringslivet

Næringsminister, Iselin Nybø.
therese.karlsrud.haugen

Skal hjelpe landets gründere og vekstbedrifter.

ANNONSE

Regjeringen har denne fredagen foreslått en ny tiltakspakke som skal avhjelpe konsekvensene av coronaviruset, med ytterligere fokus på å hjelpe gründere og vekstbedrifter gjennom krisen.

Regjeringen har allerede iverksatt kraftfulle tiltak og de vil avhjelpe situasjonen for noen, men ikke alle har blitt fanget opp av de krisepakkene vi allerede har lansert. Mange gründere er i en sårbar fase idet de bygger opp en bedrift. Vi har derfor satt sammen en pakke med ulike typer tiltak rettet spesifikt mot gründere og vekstbedrifter, som også stimulerer til vekst i tiden fremover, sier næringsminister Iselin Nybø, i en pressemelding.

LES OGSÅ: Nye coronatiltak for å bedre likviditeten til norske bedrifter

Regjeringen har varslet at tiltakene vil komme i tre faser, hvor man nå går nå inn i fase to. Nedenfor finner du nye forslag og allerede vedtatte forslag.

Her er de nye forslagene:

 • Kompensasjonsordning for uunngåelige utgifter for næringslivet 
  Ordningen skal i en periode kompensere deler av de uungåelige faste utgiftene til bedrifter som er sterkt rammet av smitteverntiltakene.
 • Tilskudd til unge vekstbedrifter på 2,5 milliarder kroner
  Dette inkluderer styrking av ordningene innovasjonstilskudd med 2 mrd. kroner og etablerertilskudd med 500 mill. kroner.
 • Økt låneramme på innovasjonsfond med 1,6 milliarder kroner til 3 milliarder kroner
  Innovasjonslån kan brukes til delfinansiering av investeringsprosjekter som handler om nyetablering, nyskaping, omstilling, internasjonalisering og utvikling. Regjeringen foreslår at økt ramme særlig skal rettes mot likviditetslån.
 • Rentestøttefond – 300 millioner kroner
  Formålet er å gi bedrifter rammet av krisen betalingslettelse gjennom avdragsutsettelse og utsettelse i rentebetalinger for eksisterende eller nye innovasjonslån og distriktsrettede risikolån.
 • Tilskudd til private innovasjonsmiljøer – 50 millioner kroner
  Støtteordningen skal bidra til at disse miljøene kan opprettholde sitt tilbud til oppstarts- og vekstselskaper.
 • Næringsrettet forskning – 250 millioner kroner
  Økningen skal bidra til å holde FoU-aktiviteten i gang i hele bredden av næringslivet, slik at forskningsprosjekter- og aktiviteter ikke avsluttes.
 • Kapital til fonds- og matchinginvesteringer – 1 milliard kroner
  Regjeringen foreslår å øke investeringskapitalen i Investinor for å bedre tilgangen på kapital for bedrifter i tidlig fase.
 • Forlenget dagpengeperiode for oppsagte
  Arbeidsledige og permitterte som er i ferd med å gå ut maksperioden på dagpenger, får utvidet dagpengeperioden sin ut juni måned. Siden reglene for arbeidssøkere og permitterte utvides, gjøres det også endringer for personer som mottar arbeidsavklaringspenger mens de søker jobb.
 • Forlenget dagpengeperiode for permitterte 
  For permitterte vil det bli en tilsvarende utvidelse av dagpengeperioden ved at Arbeids- og sosialdepartementet gir en midlertidig forskrift om å utvide perioden arbeidsgivere fritas fra lønnsplikt for de som var permittert før 1. mars 2020. Dette betyr at staten betaler dagpenger for permitterte utover dagens 26 uker. Inntil videre gjelder dette ut juni.
 • Forskutteringsordning dagpenger
  Regjeringen åpner for at NAV skal kunne forskuttere utbetalingen av dagpenger. Dermed vil de som har mistet inntekten sin kunne få penger raskt inn på konto, uten å måtte vente på at dagpengesøknaden blir behandlet. Ordningen gjelder for arbeidstakere som har rett til dagpenger ved arbeidsløshet og permittering.
 • Redusert lav merverdiavgiftssats 
  Den lave satsen i merverdiavgiften reduseres videre fra 8 til 7 prosent fra 1. april 2020 til 31. oktober 2020 for bransjer som bl.a. reiseliv og deler av idretten. Disse næringene har i utgangspunktet en merverdiavgiftssats på 12 prosent.

Her er allerede vedtatte forslag

 • Kortere arbeidsgiverfinansiering for sykefravær
  Arbeidsgiver får refundert sykepenger fra fjerde dag for korona-relatert sykefravær.
 • Økt adgang til egenmelding
  Arbeidstaker får rett til egenmelding i 16 dager selv om arbeidsgiver bare skal betale sykepenger for tre dager.
 • Sykepenger til selvstendig næringsdrivende 
  Også selvstendig næringsdrivende kan få sykepenger fra folketrygden fra og med fjerde dag for koronarelatert sykefravær. Sykefravær for de første 16 dagene kan bekreftes ved elektronisk melding til Arbeids- og velferdsetaten fra den selvstendig næringsdrivende.
 • Sykepenger til frilansere
  Også frilansere kan få sykepenger fra folketrygden fra og med fjerde dag for koronarelatert sykefravær. Sykefravær for de første 16 dagene kan bekreftes ved elektronisk melding til Arbeids- og velferdsetaten fra frilanseren
 • Redusert arbeidsgiveravgift
  Arbeidsgiveravgiften skal settes ned med 4 prosentpoeng for én termin, tilsvarende to måneder. Forslag vil fremmes i revidert budsjett. For sone V (de tidligere fylkene Finnmark og Nord-Troms), der det er nullsats, skal det kompenseres med 250 mill. kroner.
 • Utsatt forskuddsskatt for personlige skattytere
  Betaling av første termin i forskuddsskatten for personlige skattytere er utsatt fra 15. mars til 1. mai 2020. Også andre termin i forskuddsskatten utsettes for personlige skattytere, fra 15. mai til 15. juli.
 • Utsatt innbetalingsfrist for forskuddsskatt for upersonlige skattytere
  Forfallsfristen for andre termin for upersonlige skattytere (selskap mv.) er utsatt fra 15. april til 1. september 2020. Kraftforetak vil likevel ikke kunne utsette innbetaling av forskuddsskatt på alminnelig inntekt.
 • Lånegarantiordning for små og mellomstore bedrifter 
  Som tidligere varslet, jobbet regjeringen med en lånegarantiordning for små- og mellomstore bedrifter. Ved at staten garanterer for lån som bankene gir ut, kan bedriftene lettere tå tilgang på penger og komme seg gjennom denne krisen
 • Statens obligasjonsfond til hjelp for store virksomheter 
  Folketrygdfondet har i dag fått sitt mandat for Statens Obligasjonsfond, og Folketrygdfondet kan nå låne penger til selskaper ved å kjøpe obligasjonslån.
 • Legge til rette for samfunnsnyttige oppkjøp og omstruktureringer i børsnoterte selskaper
  En ny hjemmel slik at det kan fastsettes forskrift som åpner for innhenting av kapital til børsnoterte selskaper uten at tilbudsprisen for pliktig tilbud er basert på kurser som ikke reflekterer dagens situasjon.

Regjeringens pressemelding om tiltak finner du her. 

Del artikkel: